Методична робота

Головна » Методична робота   

 Науково - методична тема:

"Підвищення ефективності сучасного уроку на основі впровадження передового педагогічного досвіду й сучасних технологій"

    

 

  Методична робота - найвагоміший засіб підвищення педагогічної майстерності вчителів, яка допомагає зв'язати в єдине ціле всю систему навчально - виховної, позакласної, позашкільної роботи
      Зміст методичної роботи визначаємо як загальними цілями, так і конкретними завданнями, розробленими методичною радою школи.
      Методична робота будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб та труднощів, які виникають під час роботи.
      Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет школи. Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.
      Основними напрямками роботи методичного кабінету є:
1. Створення комплексу навчально-методичного забезпечення навчально – виховного процесу.
2. Впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки і практики, досягнень науки і техніки, передового педагогічного досвіду.
3. Інформація з реалізації урядових рішень і рекомендацій органів освіти.
4. Вивчення та аналіз навчально-програмної документації, внесення необхідних змін та доповнень.
5. Ознайомлення педагогічних працівників з новинками наукової, методичної, педагогічної літератури, наочними посібниками, технічними засобами навчання.
6. Удосконалення матеріально-технічної бази методичного кабінету, поповнення кабінету навчально-методичними посібниками, методичними розробками та іншими методичними матеріалами.
7. Надання допомоги педагогічним працівникам в розробці навчальних планів і плануючої документації.
8. Участь у підготовці проведення атестації навчально-педагогічних працівників.
9. Надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим вчителям.
10. Активізація видавничої діяльності вчителів.
       Керівним органом шкільної методичної служби є методична рада школи яка займає провідне місце у моделі управління школою та вирішує наступні завдання:
*       інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, фахових дисциплін;
*       пропаганда, апробація та використання новітніх освітніх технологій;
*       створення умов для всебічного розвитку творчих здібностей педагогів;
*       сприяння виробленню в учителів умінь та навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
*       допомога вчителям в аналізі рівня навчальних досягнень учнів;
*       робота по вирішенню проблем, над якими працює школа.
 
    Методичну раду школи очолює заступник директора з навчально-виховної роботи Осіковська Надія Вікторівна. До складу методичної ради школи входять керівники методичних об'єднань  ( 5 вчителів) - досвідчені педагоги, які доносять всі питання, що розглядаються на засіданнях методичної ради, до своїх колег по методичному об’єднанні та планують роботу своїх об'єднань відповідно до загальношкільного плану навчально-виховної роботи.
     Методична рада школи бере участь і вносить свої пропозиції щодо складання річного плану роботи школи, затвердження планів роботи методичних об'єднань, проведенню теоретично - практичних семінарів, продовжує роботу по вивченню нових програм і підручників, сприяє обміну досвіду з вчителями, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, сприяє зростанню професіоналізму молодих вчителів. Постійно вивчає нормативні документи і знайомить з новинками педагогічної і методичної літератури; працює з вчителями, що атестуються.
    З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в школі створено 5 методичних об'єднань. Керівництво роботою яких здійснюють голови об'єднань, які обираються з найбільш компетентних вчителів.  
     Визначення змісту, форм і методів роботи методичних об'єднань залежить від конкретних умов роботи школи та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. План роботи методичних об'єднань розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників і є складовою річного плану науково-методичної роботи школи на рік.
     У системі шкільних   предметних методичних об'єднань в школі створено творчу групу у складі 5 добре теоретично підготовлених учителів, які працюють над вирішенням актуальних проблем навчально-виховного процесу (наприклад, використання комп'ютера у навчальному процесі, формування світогляду учнів у процесі вивчення навчальної дисципліни, диференційоване навчання та ін.).         
   
       Тривалість роботи творчої групи залежить від складності проблеми, над якою вона працює (один-два роки). Завершальним етапом роботи групи є підготовка методичних рекомендацій щодо ефективного вирішення досліджуваної проблеми.
      Тема над якою працює творча група «Підвищення ефективності сучасного уроку на основі впровадження передового педагогічного досвіду й сучасних технологій»     
     Особлива увага в організації методичної роботи в школі приділена роботі з молодими вчителями, які продовжують післявузівське навчання в школі молодого вчителя, очолюваній заступником директора з навчально-виховної роботи. Навчаючись в школі На шляху до  педагогічної майстерності", молоді вчителі знайомляться з наказом „Про організацію наставництва в школі", відповідно до якого за кожним з них (молодим учителем чи стажером) закріплюється досвідчений педагог-наставник, який вміє й бажає передати свій досвід і вміння молодому колезі.
 

    

 


Новини

    25.01.2023
    КОНКУРС ДЕКЛАМАНТІВ ВІРШІВ ПРО УКРАЇНУ «Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ»

    .